മേട പുലരിയിൽ സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സ്പർശിക്കും മുൻപേ നീല വർണത്താൽ മനോഹരമായ ഭഗവാനെ പഴവർഗങ്ങളും വെറ്റിലയും, അടയ്‌ക്കയും, നാണയവും, സ്വർണനിറത്താൽ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന കൊന്നപൂവും കണി കണ്ട്, സമ്പന്ന തയുടെയും, ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ഒരു വർഷം ആവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വർണ വിസ്മയം തീർക്കുന്ന പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചും,പുതു വസ്ത്രം ധരിച്ചു, കൈനീട്ടം വാങ്ങിയും വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ ഒരുകിയും വീട്ടുകാരും, കൂട്ടുകാരും ഒത്തു നല്ല ഒരു *വിഷു* ഏവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു

മേട പുലരിയിൽ സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സ്പർശിക്കും മുൻപേ നീല വർണത്താൽ മനോഹരമായ ഭഗവാനെ പഴവർഗങ്ങളും വെറ്റിലയും, അടയ്‌ക്കയും, നാണയവും, സ്വർണനിറത്താൽ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന കൊന്നപൂവും കണി കണ്ട്, സമ്പന്ന തയുടെയും, ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ഒരു വർഷം ആവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വർണ വിസ്മയം തീർക്കുന്ന പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചും,പുതു വസ്ത്രം ധരിച്ചു, കൈനീട്ടം വാങ്ങിയും വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ ഒരുകിയും വീട്ടുകാരും, കൂട്ടുകാരും ഒത്തു നല്ല ഒരു *വിഷു* ഏവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു - ammukutti (@@ammukutti_) on Josh: India's #1 Short Videos App

  tower
  inter circlw intercircle intercircle intercircle

  Ohh Nooo!

  There is no internet connection, please check your connection

  TRY AGAIN

  Ohh Nooo!

  Landscape mode not supported, Please try Portrait.